Get Adobe Flash player

Regulamin rezerwacji

 

Aby zarezerwować miejsce na jednym z naszych obozów należy:

• poinformować nas mailowo lub telefonicznie o wybranym terminie podając:
• imię i nazwisko
• datę urodzenia
• adres zamieszkania
• telefon kontaktowy
• adres e-mail
• Wpłacić zaliczkę w wysokości 20% ceny obozu (podając w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika).
• Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w dniu wyjazdu na obóz.

 

Po zaksięgowaniu zaliczki potwierdzimy rezerwację.

Istnieje możliwość rozłożenia ceny obozu na 2 ~ 3 raty
(termin ostatniej raty to ostateczny termin wpłaty całości), szczegóły do uzgodnienia.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w obozie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu później niż miesiąc przed obozem, zaliczka nie podlega zwrotowi.

Istnieje jednak możliwość przekazania miejsca na obozie innej osobie spełniającej warunki uczestnictwa.
Zmiana taka jest bezpłatna.

W przypadku rezygnacji w trakcie trwania obozu uczestnik nie dostaje zwrotu za dni niewykorzystane.

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z oświadczeniem zapoznania się z regulaminem obozu
i zobowiązania się do jego przestrzegania.

Regulamin obozów dziecięcych

Uczestnik obozu zobowiązany jest stosować się do poleceń wychowawców oraz do regulaminu obozu i ośrodka,
w którym obóz jest organizowany.

Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy pozostawione bez opieki podczas
obozu i w trakcie podróży.

W czasie obozu niedozwolone jest:

• posiadanie oraz spożywanie wszelkich napojów alkoholowych, środków odurzających oraz wyrobów tytoniowych.
• wprowadzanie na teren zakwaterowania osób postronnych bez uprzedniej zgody osoby z kadry.
• samowolne oddalanie się z terenu obozu.

 

Powyższe zakazy obowiązują wszystkich uczestników obozu bez względu na wiek. Za nieprzestrzeganie tych zakazów uczestnik obozu zostanie upomniany, odsunięty czasowo od zajęć lub skierowany do prac porządkowych z jednoczesnym poinformowaniem rodziców (dotyczy osób niepełnoletnich). Drugie upomnienie jest równoznaczne z usunięciem uczestnika z obozu. W rażących przypadkach kierownik obozu może od razu podjąć decyzję o usunięciu uczestnika. W takim przypadku rodzice lub opiekunowie zobowiązani są odebrać uczestnika na własny koszt i we własnym zakresie.

Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas podróży i w trakcie pobytu na obozie.

Choroby i kontuzje uczestnicy zgłaszają wychowawcom. Wszelkie problemy ze zdrowiem (w tym alergie) należy zgłosić kadrze.

W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle stosować się do poleceń kadry.

 

Regulamin wyjazdów studenckich

Uczestnik obozu zobowiązany jest stosować się do poleceń kadry oraz do regulaminu obozu i ośrodka,
w którym obóz jest organizowany.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy pozostawione bez opieki podczas
obozu i w trakcie podróży.

Uczestnicy osobiście ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas podróży i w czasie zakwaterowania w ośrodku.

W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle stosować się do poleceń kadry.

Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczane na motorówkę, a tym samym nie będą miały możliwości uczestniczenia w treningach.