Get Adobe Flash player

Regulamin stron XSite48 i Sklepów XStore48

1 . Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

XS48

Właściciel stron xs48.pl firma prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą IKSSKI Maciej Kurnik z siedzibą w Bytomiu przy Placu Akademickim 1/6.

Użytkownik
Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto , złożył stosowne zamówienie drogą telefoniczną gdzie akceptowanie niniejszego regulaminu zostało potwierdzone opłatą za zamówione usługi i tym samym uzyskał on dostęp do świadczonych usług przez firmę IKSSKI Maciej Kurnik.

Konto
Prowadzone dla Użytkownika przez IKSSKI Maciej Kurnik pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach XS48.

Rejestracja
Procedura zakładania Konta.

 

Regulamin XS48

 

2. Warunki korzystania

 

2.1 Użytkownik w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez XS48 musi opłacić abonament.

2.2 Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

2.3 IKSSKI Maciej Kurnik zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez XS48 w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. IKSSKI Maciej Kurnik może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

2.4 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.5 Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym lub podpisaniu umowy, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji lub opłaty zamówienia jako Faktura Pro Forma lub dokumentacja przesłana zostanie za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłka priorytetowa - pobraniowa. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji oraz wniesieniu opłaty abonamentowej lub dokonania opłaty u listonosza przy odbiorze dokumentacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a IKSSKI Maciej Kurnik, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach serwisu XS48, na warunkach określonych w tym Regulaminie.

 

3. Opłaty i prowizje

 

3.1 Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane Użytkownikowi do zapłaty przed uruchomieniem usługi.

3.2 Użytkownikom Kont Firmowych wystawiane są faktury VAT. Użytkownikom Kont Zwykłych faktury VAT wystawiane są wyłącznie na ich żądanie.

3.3 Faktury wystawiane są w oparciu o dane Użytkownika podane przy Rejestracji lub podpisywaniu umowy.

3.4 Opłata abonamentowa to opłata roczna.

3.4.1 Opłata abonamentowa wynosi 50 zł brutto i jest opłatą roczną za utrzymanie strony na serwerach XS48. W skład opłaty abonamentowej wchodzi utrzymanie strony WWW na serwerach, utrzymanie wykupionej domeny na serwerach XS48, pomoc techniczna, modyfikacje.

3.4.2 Opłata abonamentowa dla użytkowników którzy wykupili dodatkowe usługi tj. powiększenie powierzchni dyskowej, dodatkowe skrzynki e-mail, dodatkowy transfer miesięczny są wyliczane indywidualnie. Użytkownik jest informowany o opłacie rocznej w trakcie składania zamówienia indywidualnego pakietu hostingowego na serwerach XS48.

 

4. Inne obowiązki Użytkowników

 

4.1 Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach XS48 powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

4.2 IKSSKI Maciej Kurnik nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane treści, które naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe, zawierają treści pornograficzne lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich.

4.3 Użytkownik ma obowiązek przestrzegania praw autorskich dotyczących materiałów umieszczanych na wykupionych strona na XS48.

4.4 Zabrania się na serwerach XS48 umieszczania stron, które są jedynie przekierowaniem na inne witryny w Internecie lub ich przeznaczeniem jest pozycjonowanie witryn, które powodują naruszenie prawa polskiego i międzynarodowego.

4.5 Zabrania się rozsyłania (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich) spamu reklamującego serwisy internetowe działające na serwerach XS48 lub w jakikolwiek sposób odwołującego się do zasobów zapisanych na serwerach XS48 - w tym nie rozsyłania spamu o którym mowa powyżej z wykorzystaniem infrastruktury osób trzecich.

4.6 Zabrania się m.in. umieszczania na serwerach:

a) pornografii, erotyki w jakiejkolwiek postaci;

b) nielegalnych materiałów audio/video

c) nielegalnego oprogramowania;

d) materiałów satanistycznych, obraźliwych itp. oraz odnośników do stron i plików o w/w tematyce.

W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z powyższych nadużyć konta użytkownika mogą zostać zablokowane lub skasowane bez ostrzeżenia, włącznie z utratą wpłaty abonamentowej.

4.7 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór miejsca i bezpieczeństwo przechowania hasła zabezpieczającego konto Abonenta.

4.8 Użytkownik, który ma hasło zabezpieczające przyjmuje do wiadomości, że każdy kto uzyskuje dostęp do jego hasła, może bez upoważnienia uzyskać dostęp do jego danych i informacji zgromadzonych na jego koncie.

4.9 Użytkownik jest zobligowany do informowania XS48 o znanych mu przypadkach nadużycia względem serwera.

5. Rozwiązywanie umowy

5.1 Użytkownik może w dowolnym momencie rozwiązać umowę z IKSSKI Maciej Kurnik (dotyczącą określonego Konta) poprzez wysłania formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Z uwzględnieniem warunku określonego w art. 5.4., umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.

5.2 Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez IKSSKI Maciej Kurnik za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniami wymienionymi w art. 5.1

5.3 Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji IKSSKI Maciej Kurnik, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie XS48 bez uprzedniej zgody IKSSKI Maciej Kurnik.

5.4 Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu.

5.4.1 Zwrotowi nie podlegają towary, które są uszkodzone mechanicznie, nagrania video i audio, oprogramowanie komputerowe zapisane na nośnikach, jeśli zostało naruszone oryginalne opakowane, produkt lub usługa, jeżeli została ona wykonana według indywidualnego zamówienia Klienta, materiały eksploatacyjne i nośniki oraz produkty, które są niekompletne i posiadają zniszczone opakowanie.

5.5 IKSSKI Maciej Kurnik zastrzega sobie prawa do natychmiastowego usunięcia konta, gdy użytkownik łamie prawo obowiązuje w Polsce.

 

6. Reklamacje

 

6.1 Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez IKSSKI Maciej Kurnik lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6.2 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w XS48 (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

6.3 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji IKSSKI Maciej Kurnik zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.4 IKSSKI Maciej Kurnik rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że IKSSKI Maciej Kurnik może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od wystąpienia przyczyn reklamacji.

6.5 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach IKSSKI Maciej Kurnik może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

 

7. Prawo właściwe i spory

 

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a IKSSKI Maciej Kurnik, której przedmiotem są usługi świadczone przez IKSSKI Maciej Kurnik w ramach serwisu XS48 na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez IKSSKI Maciej Kurnik w ramach XS48 będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

8. Ochrona danych osobowych

 

8.1 IKSSKI Maciej Kurnik pod żadnym warunkiem nie prowadzi sprzedaży ani danych, ani list swoich użytkowników.

8.2 Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie dotyczących go danych osobowych oraz ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów statystycznych i marketingowych związanych z ofertami funkcjonującymi w XS48. Oświadcza też, iż został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie ich poprawiania. Dane dotyczące Użytkowników służą określeniu ich preferencji w zakresie potrzeb, zainteresowań (z wyłączeniem danych określonych w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych).

8.3 Użytkownik przekazuje dobrowolnie IKSSKI Maciej Kurnik dane oraz przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

 

9. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

9.1 Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez IKSSKI Maciej Kurnik usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie IKSSKI Maciej Kurnik identyfikującego go adresu poczty e-mail, wyraża zgodę na przesyłanie przez IKSSKI Maciej Kurnik, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

9.2 Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez IKSSKI Maciej Kurnik.

9.3 IKSSKI Maciej Kurnik rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.

9.4 Po rozpatrzeniu reklamacji IKSSKI Maciej Kurnik wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

9.5 Użytkownik przez udostępnienie adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez IKSSKI Maciej Kurnik informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy, o której mowa w pkt. 10.1, w odpowiedzi na złożoną przez Użytkownika reklamację.

 

10. Świadczenie usług przez XS48

 

10.1 Administrator świadczy usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania serwera Administratora. Na przerwy techniczne składają się okresy związane z konserwacją, naprawami oraz testowaniem sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego.

10.2 W przypadku wykorzystania przez Abonenta usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, IKSSKI Maciej Kurnik ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

10.3 Abonent w ramach wykupionych usług na serwerach XS48 tj. Strona Firmowa XSite48 oraz Sklep XStor48 ma możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy technicznej w całym okresie świadczenia usług na serwerach XS48.

10.4 Abonent w okresie korzystania z usług na serwerach XS48, ma możliwość z korzystania bezpłatnego uzupełnienia strony WWW, modyfikacji grafik oraz szablonów stron WWW przez nasz dział techniczny poprzez kontakt mailowy podany w dokumentacji otrzymanej pocztą.

 

XS48 ekspresowe umieszczanie firm w Internecie IKSSKI Maciej Kurnik